COOKIE POLICY

Welcome to Blog of CO TINH TEAM. These are the terms of use and privacy you need to know.
Access FANBOYLOVE.COM blog means that you have accepted the terms of this Blog.
Chào mừng bạn đến với Blog của CO TINH TEAM. Đây là những điều khoản sử dụng và quyền riêng tư bạn cần biết. Truy cập blog FANBOYLISE.COM có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của Blog này.

 A. Privacy policy

1. Accessing the blog, which means you are accepting our privacy policy terms.
1. Truy cập blog, có nghĩa là bạn đang chấp nhận các điều khoản chính sách bảo mật của chúng tôi.

2. We reserve the rights to collect your information like: the operating system, browser, ip in order to determine whether you are a real user or not.
2. Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn như hệ điều hành, trình duyệt, ip nhằm mục đích xác định bạn có phải là người dùng thực sự hay không.

3. Collect cookies to help you access our blog in the best way and we recommend that you allow us to do this as it will help you access our blog more easily.
3. Việc thu thập cookie nhằm mục đích giúp bạn truy cập website của chúng tôi một cách tốt nhất và chúng tôi khuyên bạn nên cho phép chúng tôi làm điều này vì nó sẽ giúp bạn truy cập website của chúng tôi được dễ dàng hơn.

4. We are committed to not disclosing your information to anyone. We also do not use that information to harass you.
4. Mọi thông tin của bạn được chúng tôi thu thập, chúng tôi cam kết không công bố thông tin của bạn cho bên thứ 3. Đồng nghĩa với việc chúng tôi không sử dụng các thông tin ấy để làm phiền bạn.

5. When you receive an email issued or surveyed by us, you have the right to cancel tracking this email if you do not want to receive it. We recommend that you should receive useful email information from our blog.
5. Khi nhận được email do chúng tôi phát hành hoặc khảo sát ý kiến, bạn có quyền hủy việc theo dõi email này nếu không muốn nhận nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên nhận những email thông tin hữu ích từ website của chúng tôi.

6. If you have any questions or need assistance in using the blog, you can contact us here. We will respond to your email within 48 hours
6. Thắc mắc, hỗ trợ trong quá trình sử dụng website bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi hứa sẽ hồi đáp email của bạn trong vòng 48h.

B. Terms of use

1. The blog aims to share comics/novel/anime related to boylove. The content of the website does not contain information related to law, politics, or any information  against of the Socialist Republic of Vietnam. Requesting comments should not violate this.
1. Blog nhằm mục đích chia sẻ truyện tranh/tiểu thuyết/anime liên quan đến đam mỹ.Nội dung của website không chứa thông tin liên quan đến pháp luật, chính trị, thông tin chống phá chỉ trích đảng cộng sản và nhà nước XHCN. Yêu cầu các bình luận cũng không được vi phạm điều này.

2. Prohibit insulting, ridicule admin in any form (ridicule, criticism, discrimination of religion, gender, ethnicity …).
2.Cấm xúc phạm, chế giễu quản trị viên dưới mọi hình thức (chế giễu, chỉ trích, phân biệt tôn giáo, giới tính, sắc tộc …).

3. Prohibit all acts of harming us such as: spoiling  the story too much, enticing members to leave our blog.
3. Cấm mọi hành vi gây hại cho chúng tôi như: spoil quá nhiều, lôi kéo các thành viên rời khỏi blog của chúng tôi

4. If you violate the Terms, depending on the extent of the violation, the members will be prompted by message or email or delete the account permanently without prior notice.
4.Nếu bạn vi phạm Điều khoản, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hoặc email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

5. The data and products are posted on this website but we do not store it on our website. All are stored by 3rd party. So…
5. Dữ liệu và sản phẩm được đăng trên trang web này nhưng chúng tôi không lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Tất cả được lưu trữ bởi bên thứ 3. Cho nên…

C. Content permissions

1. Blog content is written by members of the blog, if you intend to reuse any content at our blog, please contact us.
1. Nội dung blog được viết bởi các thành viên của blog, nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào tại blog của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2. All content on the Blog is non-profit. For increasing interactivity, we may ask you to log in or comment to read some content. We guarantee this is completely free.
2. Tất cả nội dung trên Blog là phi lợi nhuận. Để tăng tính tương tác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng nhập hoặc bình luận để đọc một số nội dung. Chúng tôi đảm bảo điều này là hoàn toàn miễn phí.

3. When you see on this website that contains data, content of your website or product and you want to remove it on our website, please contact us.
3. Khi thấy trên website này có chứa dữ liệu, nội dung website hoặc sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó tại website của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây

D. Upload

1. With freelance uploader
– We only provide storage, gadgets to help develop content.
– You are free to post content including ads, PR and delete your content
1. Với Upload tự do
– Chúng tôi chỉ cung cấp lưu trữ, tiện ích để giúp phát triển nội dung.
– Bạn được tự do đăng nội dung bao gồm quảng cáo, PR và xóa nội dung của bạn

2. With collaborator
– The translation belongs to Fanboylove Inc
– We reserve the right to modify, add or remove content if necessary.
– In the case of collaborator drop that content, we can continue to develop content without going through collaborator.
2. Với cộng tác viên
– Bản dịch thuộc về Fanboylove
– Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa nội dung nếu cần thiết.
– Trong trường hợp cộng tác viên ngưng nội dung đó, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển nội dung mà không cần thông qua cộng tác viên.

3. General terms
– Blog only contains comics/ novels/ anime relate to boy love.
– Content suitable for all ages.
– If violate the terms, the content will be deleted or modified without notice.
3. Điều khoản chung
– Blog chỉ chứa truyện tranh / tiểu thuyết / anime liên quan đến tình yêu đam mỹ.
– Nếu vi phạm các điều khoản, nội dung sẽ bị xóa hoặc sửa đổi mà không cần thông báo trước.

E. Contact

1. Email: [email protected]
2. Fanpages: Co Tinh Cac