Câu cuối lấy ý từ bài thơ Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Tác giả: Nạp Lan Tính Đức) Phiên âm: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán, Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Dịch nghĩa: (Lục Bích) Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng; Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay; Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành Dịch thơ: (Châu Hải Đường – nguồn: http://www.thivien.net)
“Đời người nếu chẳng nên thân mật, Hà cớ thu sang buồn với quạt. Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai, Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt. Ly Sơn canh vắng lời vừa hết, Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai, Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.”
Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.
Nguồn: tannguyetcung.wordpress.com">
Câu cuối lấy ý từ bài thơ Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Tác giả: Nạp Lan Tính Đức) Phiên âm: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán, Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Dịch nghĩa: (Lục Bích) Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng; Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay; Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành Dịch thơ: (Châu Hải Đường – nguồn: http://www.thivien.net)
“Đời người nếu chẳng nên thân mật, Hà cớ thu sang buồn với quạt. Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai, Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt. Ly Sơn canh vắng lời vừa hết, Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai, Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.”
Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.
Nguồn: tannguyetcung.wordpress.com">
Câu cuối lấy ý từ bài thơ Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Tác giả: Nạp Lan Tính Đức) Phiên âm: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán, Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Dịch nghĩa: (Lục Bích) Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng; Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay; Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành Dịch thơ: (Châu Hải Đường – nguồn: http://www.thivien.net)
“Đời người nếu chẳng nên thân mật, Hà cớ thu sang buồn với quạt. Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai, Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt. Ly Sơn canh vắng lời vừa hết, Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai, Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.”
Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.
Nguồn: tannguyetcung.wordpress.com">
Câu cuối lấy ý từ bài thơ Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Tác giả: Nạp Lan Tính Đức) Phiên âm: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán, Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Dịch nghĩa: (Lục Bích) Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng; Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay; Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành Dịch thơ: (Châu Hải Đường – nguồn: http://www.thivien.net)
“Đời người nếu chẳng nên thân mật, Hà cớ thu sang buồn với quạt. Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai, Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt. Ly Sơn canh vắng lời vừa hết, Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai, Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.”
Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.
Nguồn: tannguyetcung.wordpress.com">

Hi, có vẻ như bạn đang dùng blog trong Facebook. Xin hãy chuyển qua dùng Chrome hoặc Safari ạ!

FB

Fanboylove

Fanboylove

Chào mừng đến với Fanboylove

Access tons of novels and comics by a single tap

© 2019 fanboylove | Terms of Service | Privacy Policy